Oferta

ZAKRES USŁUG WYKONYWANYCH W BIURZE:

 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont, na podstawie otrzymywanych od Zlecającego dokumentów i informacji;
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego;
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT;
 • sporządzanie list wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji rozliczeń z ZUS zgodnie z nowym systemem ubezpieczeń społecznych, umów o pracę, umów zleceń, rozliczenia płac z Urzędem Skarbowym;
 • sporządzanie miesięcznych, rocznych i półrocznych rozliczeń podatkowych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz rozliczanie amortyzacji;
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów;
 • opracowywanie zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowych, inwentaryzacyjnych, regulaminu pracy, wynagrodzeń, itp.;
 • sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych; także badanie kondycji ekonomicznej i zdolności kredytowej przedsiębiorstwa;
 • prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego firm;
 • pomoc przy zakładaniu firm i spółek, ewentualnie ich reorganizacji;
 • nadzór nad księgowością firmy;
 • zwrot VAT za materiały budowlane ;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-37, PIT-36 i innych
 • rozliczanie w Polsce dochodów z zagranicy

.

Szczegółowy zakres obowiązków stron może być odmiennie uregulowany w zawartych indywidualnie umowach.